ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • ให้คำแนะนำและเสนอขายสินค้าของบริษัทฯในสาขาที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์(บริษัทฝึกอบรมให้)
 • ดูแลสินค้าหน้าขายและสต๊อกสินค้าของบริษัทฯในสาขาที่รับผิดชอบ
 • สรุปยอดขายรายวัน/รายเดือน
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ
สวัสดิการ
 • ค่าครองชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือน โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน
1. หญิง/ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
3. มีความรับผิดชอบสูงและไหวพริบดี
4. ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน
5. รักในงานบริการ ขยันใฝ่รู้
6. บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
7. มีความละเอียด รอบคอบและทุ่มเทกับงาน
8. หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
2 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)
สำรวจและรวบรวมข้อมูลทางการตลาดตามช่องทางการจัดจำหน่าย เช่น ร้านค้าดีลเลอร์ กลุ่มร้านโมเดิร์นเทรด หน่วยงานโครงการและร้านค้าต่างประเทศ(Export) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ภายใน สำหรับการวางแผนทางการตลาดและกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ให้กับฝ่ายขาย และรายงานผลของการวางแผน และการจัดกิจกรรมการตลาดที่ได้จัดขึ้น เพื่อปรับปรุงให้แผนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
•    รวบรวมข้อมูลต่างๆทางการตลาด ตามช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ พร้อมทำรายงานสรุปและนำเสนอ บันทึกและจัดเก็
•    รวบรวมข้อมูลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายในช่องทางต่างๆ เช่น ร้านดีลเลอร์ โมเดิร์นเทรด หน่วยงานโครงการ และตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศ บันทึกและจัดเก็บ
•    นำเสนอรายการส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นการช่วยร้านค้าในการผลักดันสินค้าของบริษัทฯออกสู่ตลาด บันทึก ติดตามผลการดำเนินการงานและจัดเก็บ
•    สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อทีมงานของร้านค้าตัวแทนจำหน่าย 
•    ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ
 • ค่าครองชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือน โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน
1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th
(Click to send E-mail)  
1.    จัดทำข้อมูลประกอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ กลุ่มกาวซีเมนต์ กาวยาแนว เคมีก่อสร้าง-ซ่อมแซม หรือคัลเลอร์ซีเมนต์ เช่น Product Technical Data Sheet, Specification, Catalog ให้ถูกต้องทันสมัย
2.    ศึกษา และค้นคว้าข้อมูลของสินค้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และให้ข้อมูลกับหน่วยงานภายในบริษัท
3.    รวบรวมข้อมูลทางการตลาดรายสินค้าพร้อมทั้งสรุปและนำเสนอ
4.    รวบรวมหาข้อมูลลูกค้าและตลาดโดยรวมและตลาดคู่แข่ง
5.    ติดตามนวัตกรรม หรือเทรนด์ของผู้บริโภค รวมถึงทิศทางของวัสดุทดแทนที่อาจมีผลกระทบต่อสินค้าในอนาคต
6.    มีส่วนช่วยกำหนด และควบคุมระดับสินค้า และส่วนลดในทุกช่องทางการขายให้มีเสถียรภาพ
7.    กำหนดแผนร่วมกับฝ่ายการตลาดในการสร้าง Brand Awareness ให้กับสินค้า
8.    พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานกับบุคคลภายในและภายนอก
9.    ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ ที่หัวหน้ามอบหมายให้
 • ชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 22 – 35 ปี
 • การศึกษาขั้นต่ำวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา ด้านการตลาด และบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการด้านการตลาด อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ  ได้ดี
 • สามารถใช้งาน Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้อย่างดี
สวัสดิการ
 • ค่าครองชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือน โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน
1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th
(Click to send E-mail)  
•    วิเคราะห์ ความเป็นไปได้ของตลาด และภาวการณ์แข่งขัน เพื่อกำหนดแนวทางธุรกิจ
•    คิดกลยุทธ์ทางการตลาดในการสร้างแบรนด์สินค้า พัฒนาสินค้า สร้างภาพลักษณ์ของสินค้า และวางแผนกระตุ้นยอดขายของสินค้า
•    จัดทำ Business Case เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือโอกาสทางธุรกิจใหม่
•    ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ project ใหม่ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเสร็จตาม Timeline ที่กำหนด
•    แก้ปัญหาและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ
•    กำกับดูแลและสนับสนุนทีมงานให้สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท
 
-    ชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 28 – 40 ปี
-    การศึกษาขั้นต่ำวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา ด้านการตลาด และบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-    ประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาด อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
-    สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ  ได้ดี
-    สามารถใช้งาน Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้อย่างดี

สวัสดิการ
 • ค่าครองชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือน โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน
1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th
(Click to send E-mail)
 
•    Responsible for B2B(Export) Sales both over the phone, by email and with face to face meeting with clients.
•    Maintain relationship and increase sales of the assigned accounts
•    Handle Export trading Firm in Thailand and /or some assigned customer.
•    Establish new business from new contact in the web base inquiry.
•    Coordinate with internal departments for effective execution of logistic and marketing.
•    Plan, arrange and support exhibition booth and selective trade fairs aboard.
•    Be able to go abroad sometime depend on support requirement.  
 • Bachelor's degree in Sales, Marketing, International trade, or related fields.
 • 22-30 years old, Male or Female
 • 2+Years in international trade or international business logistic experience.
 • Fluent in English. (Writing Mail, speaking)
 • Good presentation skill, Office computer software.
1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th
(Click to send E-mail)  
-    ติดต่อดูแลงานขายลูกค้าต่างประเทศ(ตัวแทน) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
-    นำเสนอสินค้าใหม่เพิ่มเติม หรือหาลกค้าใหม่เพิ่มเติมในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
-    ร่วมกับตัวแทนในการนำเสนอสินค้าต่อให้กับร้านค้าย่อย ลูกค้าช่วง หรือโครงการต่างๆ
-    ออกงานแสดงสินค้าในประเทศที่กำหนดเพื่อขยายตลาด
-    ประสานงานกับฝ่ายเทคนิคในการเข้าช่วยเหลือลูกค้า หากมีปัญหาในการใช้งาน
-    เพศชาย หญิง อายุ 25-35 ปี
-    วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา (หากมีประสบการณ์ Internationalจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-    มีประสบการณ์ 2 ปีด้านการขายและบริการลูกค้า
-    บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความฉลาดไหวพริบดี มีทัศนคติที่ดี
-    มีความรู้ด้านวัสดุก่อสร้างหรือใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-    สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
-    สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้   พูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี – ดีมาก
-    สามารถทำงานในสภาวะที่กดดันได้ ขยันอดทนต่องานหนัก

สวัสดิการ
 • ค่าครองชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือน โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน
1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th
(Click to send E-mail)  
• ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
• ร่วมออกแบบและผลิตหลักสูตรฝึกอบรมด้านความรู้ผลิตภัณฑ์
• เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ผลิตภัณฑ์  
• เพศชาย   อายุ  25-30 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  สาขา  ครุศาสตร์อุตสากรรม  หรือ วิศวกรรม หรืออื่นๆที่เกียวข้อง
• มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย  1  ปีขึ้นไป
-    ความรู้ด้านงานก่อสร้าง  ทักษะด้านงานช่าง
-    ชอบลักษณะงานสอน และพูดต่อหน้าสาธารณชนได้
-    งานด้านฝึกอบรม  ชอบการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
• บุคลิกภาพดี สุภาพ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร ชอบทำกิจกรรม และกล้าแสดงออก
• ขับรถยนต์ได้  และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้


สวัสดิการ
 • ค่าครองชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือน โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน
3 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th
(Click to send E-mail)  
 1. ดูแลรับผิดชอบทดลองยืนห้าง / ร้านค้า ที่เปิดสาขาใหม่หรือเปิดร้านใหม่ ดูแลการนำเสนองานขายวัสดุก่อสร้าง (ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ) ,  การบริการลูกค้า,  การจัดเรียงสินค้า  และการตรวจเช็คสินค้า, ปัญหาของห้าง / ร้านค้า, การออกบูทในกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทให้กับห้าง / ร้านค้า ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการขาย ตลอดจนนำเสนองานขายวัสดุก่อสร้าง (ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ) ให้กับโครงการ ร้านค้า ที่ได้รับมอบหมาย ให้มีประสิทธิภาพ ในการขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
 2. แนะนำ ให้ข้อมูลความรู้ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น แก่พนักงานขายหน้าร้าน (PC)  รวมทั้งสนับสนุนและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ณ จุดจัดจำหน่าย (ร้านค้า)  หรืองานจัดแสดงสินค้าต่างๆ (ออกบูธ)
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขา  การตลาด  การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ด้านงานขายวัสดุก่อสร้าง/งาน Project จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถโยกย้ายเขตพื้นที่การปฏิบัติงานตามนโยบายบริษัทได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เพื่อใช้ปฏิบัติงานได้
 • มีปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกดี สุภาพ อ่อนน้อม
 • มีความเข้าใจภาษาอังกฤษพอสมควร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS office ได้
สวัสดิการ
 • ค่าครองชีพ  เบี้ยเลี้ยง  คอมมิชชั่น  ค่าโทรศัพท์   ค่าที่พัก  ค่าเดินทาง (บัตรเครดิตน้ำมัน)  
 • ประกันภัยรถยนต์  
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี 
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน
 • หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์   
1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)
 1. ออกแบบดีไซน์การพิมพ์ ดูแลงานด้าน Graphic ของงานสื่อสื่งพิมพ์ทุกชนิด
 2. ประสานงานติดต่อกับบริษัทภายนอกในการออก ปรับแต่ง จัดทำ File และ ตรวจทาน งานสื่อสื่งพิมพ์ต่างๆให้ถูกต้องเรียบร้อย ก่อนส่งไปแผนกพิมพ์
 3. ตกแต่งบูธแสดงสินค้าได้
 • สามารถใช้โปรแกรม photoshop, Lillustrator, 3D, Max ฯลฯ
สวัสดิการ
 • ค่าครองชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือน โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน
1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th
(Click to send E-mail)  
 1. เพศชาย  อายุ  20-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถทำงานกับวัสดุประเภทซีเมนต์, ฝุ่น, ผง ได้
 4. มีประสบการณ์ทำงานด้านบริการเทคนิค  สินค้าเทคนิค 
 5. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สนับสนุนทีมงานขายด้านการให้ความรู้และคำแนะนำ  คุณสมบัติ และการใช้งานผลิตภัณฑ์กับลูกค้าทุกกลุ่ม
 • สนับสนุนงานการจัดทำชิ้นงานตัวอย่างเพื่อกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ จุด Promotion
สวัสดิการ
 • ค่าครองชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือน โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน
5 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th
(Click to send E-mail)  
 1. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการขาย ตลอดจนนำเสนองานขายวัสดุก่อสร้าง (ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ) ให้กับโครงการ ร้านค้า ที่ได้รับมอบหมาย ให้มีประสิทธิภาพ ในการขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
 2. แนะนำ ให้ข้อมูลความรู้ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น แก่พนักงานขายหน้าร้าน (PC)  รวมทั้งสนับสนุนและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ณ จุดจัดจำหน่าย (ร้านค้า)  หรืองานจัดแสดงสินค้าต่างๆ (ออกบูธ)
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขา  การตลาด  การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ด้านงานขายวัสดุก่อสร้าง/งาน Project จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถโยกย้ายเขตพื้นที่การปฏิบัติงานตามนโยบายบริษัทได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เพื่อใช้ปฏิบัติงานได้
 • มีปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกดี สุภาพ อ่อนน้อม
 • มีความเข้าใจภาษาอังกฤษพอสมควร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS office ได้
สวัสดิการ
 • ค่าครองชีพ  เบี้ยเลี้ยง  คอมมิชชั่น  ค่าโทรศัพท์   ค่าที่พัก  ค่าเดินทาง (บัตรเครดิตน้ำมัน)  
 • ประกันภัยรถยนต์  
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี 
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน
 • หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์   
2 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th
(Click to send E-mail)  
Plan, Mange and execute on the branding development, corporate-related internal/external communication and other corporate campaign to support company’s strategic direction
 1. Plan, manage and execute of branding development. The work includes both strictly maintain of CI and increase brand adoption/engagement among targets
 2. Plan, manage and execute of corporate internal communication, includeing objective set, management proposing, media selection and on ground execution
 3. Plan, manage and execute of corporate external communication. This includes takimg lead on major campaign (ex. Series of CSRs) and supporting other units (ex. Corporate PR)
 4. Taking lead and coordinating on annual corporate routines, ex. Gift providing (New Year, Chinese New Year)
 5. Manage subordinates to perform the 4 above
 • การศึกษา ป.ตรี
 • สาขาวิชา สื่อโฆษณา การตลาด และบริหาร
 • ประสบการณ์ 
 • ด้านสื่อสารมวลชน    3 ปีขึ้นไป
 • ด้านบริหารการตลาด 5 ปีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ ฟัง – ระดับดีมาก   อ่าน – ระดับดีมาก   พูด – ระดับดี   เขียน – ระดับดีมาก
สวัสดิการ
 • ค่าครองชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือน โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน
1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th 
(Click to send E-mail)