ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • ให้คำแนะนำและเสนอขายสินค้าของบริษัทฯในสาขาที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์(บริษัทฝึกอบรมให้)
 • ดูแลสินค้าหน้าขายและสต๊อกสินค้าของบริษัทฯในสาขาที่รับผิดชอบ
 • สรุปยอดขายรายวัน/รายเดือน
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ
 1. หญิง/ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 3. มีความรับผิดชอบสูงและไหวพริบดี
 4. ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน
 5. รักในงานบริการ ขยันใฝ่รู้
 6. บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 7. มีความละเอียด รอบคอบและทุ่มเทกับงาน
 8. หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
 • ค่าครองชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือน โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน


 
2 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)
สำรวจและรวบรวมข้อมูลทางการตลาดตามช่องทางการจัดจำหน่าย เช่น ร้านค้าดีลเลอร์ กลุ่มร้านโมเดิร์นเทรด หน่วยงานโครงการและร้านค้าต่างประเทศ(Export) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ภายใน สำหรับการวางแผนทางการตลาดและกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ให้กับฝ่ายขาย และรายงานผลของการวางแผน และการจัดกิจกรรมการตลาดที่ได้จัดขึ้น เพื่อปรับปรุงให้แผนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 1. รวบรวมข้อมูลต่างๆทางการตลาด ตามช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ พร้อมทำรายงานสรุปและนำเสนอ บันทึกและจัดเก็
 2. รวบรวมข้อมูลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายในช่องทางต่างๆ เช่น ร้านดีลเลอร์ โมเดิร์นเทรด หน่วยงานโครงการ และตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศ บันทึกและจัดเก็บ
 3. นำเสนอรายการส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นการช่วยร้านค้าในการผลักดันสินค้าของบริษัทฯออกสู่ตลาด บันทึก ติดตามผลการดำเนินการงานและจัดเก็บ
 4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อทีมงานของร้านค้าตัวแทนจำหน่าย 
 5. ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ
 • ค่าครองชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือน โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน
1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th
(Click to send E-mail)  
 • จัดทำข้อมูลประกอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ กลุ่มกาวซีเมนต์ กาวยาแนว เคมีก่อสร้าง-ซ่อมแซม หรือคัลเลอร์ซีเมนต์ เช่น Product Technical Data Sheet, Specification, Catalog ให้ถูกต้องทันสมัย
 • ศึกษา และค้นคว้าข้อมูลของสินค้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และให้ข้อมูลกับหน่วยงานภายในบริษัท
 • รวบรวมข้อมูลทางการตลาดรายสินค้าพร้อมทั้งสรุปและนำเสนอ
 • รวบรวมหาข้อมูลลูกค้าและตลาดโดยรวมและตลาดคู่แข่ง
 • ติดตามนวัตกรรม หรือเทรนด์ของผู้บริโภค รวมถึงทิศทางของวัสดุทดแทนที่อาจมีผลกระทบต่อสินค้าในอนาคต
 • มีส่วนช่วยกำหนด และควบคุมระดับสินค้า และส่วนลดในทุกช่องทางการขายให้มีเสถียรภาพ
 • กำหนดแผนร่วมกับฝ่ายการตลาดในการสร้าง Brand Awareness ให้กับสินค้า
 • พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานกับบุคคลภายในและภายนอก
 • ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ ที่หัวหน้ามอบหมายให้
 1. ชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 22 – 35 ปี
 2. การศึกษาขั้นต่ำวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา ด้านการตลาด และบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ด้านการด้านการตลาด อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 4. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ  ได้ดี
 5. สามารถใช้งาน Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้อย่างดี

สวัสดิการ
 • ค่าครองชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือน โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน
1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th
(Click to send E-mail)  
 • ร่วมกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล(HRM,HRD)ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจขององค์กรและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปี
 • บริหารจัดการ กำกับและควบคุมดูแลงานทั้งระบบ ตลอดจนหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล(HRM,HRD) งานด้านความความปลอดภัย(Safety) และงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 • รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเป็นมาตรฐาน เดียวกัน
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนางานบุคคลเพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายบริษัทฯ
 • ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคลในด้านการวางแผนอัตรากำลังคน ,การสรรหาว่าจ้าง,การพัฒนาบุคลากร,การพัฒนาสวัสดิการ
 • ตรวจสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประสานงานและการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา
 • ผลักดันบุคลากรในบริษัทให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • รักษาและเผยแพร่ความรู้ในงานด้านต่างๆ แก่พนักงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน
 • การติดต่อกับหน่วยงานภายนอก
 • รวมทั้งระบบงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุม ดูแล งานทั้งหมดทางด้านฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ
 • บริหารจัดการระบบงานและ พัฒนางานทางด้านทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
 1. เพศชาย / หญิง อายุ 40 - 50 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 12 ปี ขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์การเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 4. มีทักษะด้านการสื่อสาร , การประสานงาน ,ภาวะผู้นำ และการทำงานในเชิงรุก
 5. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, E-Mail ,Internet ได้เป็นอย่างดี
 6. มีความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลยุคใหม่ เครื่องมือต่างๆ เช่น Competency ,BSC เป็นต้น
 7. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และ ระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างดี
 8. มีความรู้ ประสบการณ์ในระบบคุณภาพ ISO การประเมินค่างาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพื่อการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
 9. มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจและความสามารถในการบริหารจัดการสูง
 10. มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงเหตุผล และมีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี,สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดีมีทักษะในการเจรจาโน้มน้าว ประนีประนอม

สวัสดิการ
 • ค่าครองชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือน โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน
1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th 
(Click to send E-mail)  
 • บันทึกรายการทางบัญชีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปิดบัญชีและจัดทำงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส รายปี ให้ทันตามกำหนดเวลา
 • จัดทำงบกระทบยอด และรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย เพื่อนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีหักณที่จ่าย ภงด.3 ภงด.53 และภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด.51 และภงด.50 เพื่อนำส่งกรมสรรพากร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์
 • ติดต่อประสานงานกับทางผู้สอบบัญชีของบริษัท
 • ให้คำปรึกษาด้านบัญชีแก่ทีมงานและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบงานของทีมงานบัญชี และผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชี-ธุรการอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 
 4. มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft ได้เป็นอย่างดี
 5. หากมีความสามารถใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express, SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีประสบการณ์ในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
 7. เป็นผู้ทำบัญชี และผ่านการอบรมชั่วโมง CPD
 8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานระหว่างแผนกต่าง ๆ และทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ
 • ค่าครองชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือน โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน
1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)
 • Developing a financial model& Feasibility analysis in reference with the value or pricing of the investments.
 • Coordinating for the assigned investment transactions including to M&A, J.V.
 • Gather data for utilizing in designed conceptualizing stage to executed design concept based on the data gathering.
 • Monitor sales, traffic including area surveying and detailed competitor analysis.
 • Prospect for potential new markets or clients and turn into increased business.
 • Market assessment and requirements including opportunity size competitive analysis, target customer and product requirement.
 • Excellent English skills.
 1. Thai nationality, Age between 30 - 40 years old.
 2. Master degree in MBA and related field.
 3. Have a strong background in finance and accounting, able to compose financial model, and able to analyze financial statements
 4. Have coordination skill, interpersonal skills 
 5. The candidate should have experienced in corporate finance, analyst, engineering, project management or related field of at least 3-4 years
 6. Able to work under pressure and time constraint
 7. Proactive and possess systematic thinking
 8. Pleasant personality and a team player
 9. Be responsible and dedicate to work
 10. Language Requirements: Fluency in written and oral communication (English and Thai)

  Fluent in English (TOEIC at least 750)
  Interested candidates please send application letter with your resume stating full qualifications, experience, current as well as expected remuneration and a recent photograph to an e-mail address below.
   
สวัสดิการ
 • ค่าครองชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือน โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน
1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)
 1. อายุตั้งแต่ 28 – 42 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหาร (การตลาด, การเงิน), เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในงานที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ในการจัดทำ Trade Promotion ในช่องทางการกระจายสินค้า
 5. สามารถคิดกลยุทธ์ในการกระตุ้นยอดขาย โดยไม่กระทบต่อผลกำไรในภาพรวม
 6. มีความสามารถในการคิดสื่อการขาย และนำเสนอได้อย่างเป็นระบบ (ถ้ามีความสามารถด้านกราฟฟิคจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 7. สามารถวิเคราะและวัดผลในการจัดทำ Promotion ได้อย่างเป็นระบบ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 8. มีความสัมพันธ์อันดี กับลูกค้าในแต่ละช่องทางการจำหน่ายสินค้า
 9. หากมีประสบการณ์ในการทำสินค้าเคมีก่อสร้างในช่องทางโมเดิร์นเทรด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

สวัสดิการ
 • ​​​​​​​ค่าครองชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือน โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน
1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)
 • Plan, Manage and execute on the branding development, corporate-related internal/external communication and other corporate campaign to support company’s strategic direction
 • Plan, manage and execute of branding development. The work includes both strictly maintain of CI and increase brand adoption/engagement among targets
 • Plan, manage and execute of corporate internal communication, including objective set, management proposing, media selection and on ground execution
 • Plan, manage and execute of corporate external communication. This includes taking lead on major campaign (e.g. Series of CSRs) and supporting other units (e.g. Corporate PR)
 • Taking lead and coordinating on annual corporate routines, e.g. Gift providing (New Year, Chinese New Year)
 • Manage subordinates to perform the 4 above
 1. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา สื่อโฆษณา การตลาด และบริหารหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ ด้านสื่อสารมวลชน    3 ปีขึ้นไป ด้านบริหารการตลาด 5 ปีขึ้นไป
 3. ภาษาอังกฤษ ฟัง – ระดับดีมาก   อ่าน – ระดับดีมาก   พูด – ระดับดี   เขียน – ระดับดีมาก
 4. หากมีคะแนน TOEIC คะแนน 550 ขึ้นไป จะได้รับเงินพิเศษรายเดือน
 5. มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถเดินทางเพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้
 6. สามารถเดินทางเพื่อทำงานในต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
 • ค่าครองชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือน โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน
1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)
 • ติดต่อดูแลงานขายลูกค้าต่างประเทศ(ตัวแทน) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 • นำเสนอสินค้าใหม่เพิ่มเติม หรือหาลูกค้าใหม่เพิ่มเติมในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ร่วมกับตัวแทนในการนำเสนอสินค้าต่อให้กับร้านค้าย่อย ลูกค้าช่วง หรือโครงการต่าง ๆ
 • ออกงานแสดงสินค้าในประเทศที่กำหนดเพื่อขยายตลาด
 • ประสานงานกับฝ่ายเทคนิคในการเข้าช่วยเหลือลูกค้า หากมีปัญหาในการใช้งาน
 1. เพศชาย หญิง อายุ 25-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา (หากมีประสบการณ์ Internationalจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 3. มีประสบการณ์ 2 ปีด้านการขายและบริการลูกค้า
 4. บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความฉลาดไหวพริบดี มีทัศนคติที่ดี
 5. มีความรู้ด้านวัสดุก่อสร้างหรือใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้   พูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี – ดีมาก
 8. มีคะแนนสอบ TOIEC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (ยังไม่หมดอายุ)
 9. สามารถทำงานในสภาวะที่กดดันได้ ขยันอดทนต่องานหนัก

สวัสดิการ
 • ค่าครองชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือน โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน

 
1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)
 • ร่วมวางแผนงาน และมีความเข้า ด้านการตลาด สินค้า
 • ประเมินผลยอดขาย พร้อมทั้งกระตุ้น และเสนอแนวทาง ให้ยอดขายเป็นไปตามแผนงานการตลาด
 • วิเคราะห์  ตัวเลข เกี่ยวกับยอดขาย และตัวเลข ที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยหรือข้อมูลทางการตลาดได้ 
 • เสนอ กระตุ้น ปรับปรุง แก้ไข แผนงานการตลาด และนำไปปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
 • หาข้อมูลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแผนการตลาด 
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23-34 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ 1-3 ปี มีประสบการณ์ด้านการตลาด เขียนแผนการตลาด วิเคราะห์ตลาด 
 4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด/ต่างประเทศได้
 5. สามารถทำงานในวันหยุดได้เป็นครั้งคราว
 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และการประสานงานที่ดี โดยเฉพาะ โปรแกรมสำหรับนำเสนองาน 

สวัสดิการ
 • ค่าครองชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือน โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน
2 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
ไม่ต่ำกว่า 18,000 บาท
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)
 • สร้างและดูแลเนื้อหาเว็บไซต์ ทั้งข้อมูลสินค้า ราคา โปรโมชั่น และรายละเอียดบนเว็บไซต์ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และอัพเดทตลอดเวลา รวมถึงการวางแผนทำการตลาดทั้งเรื่องของ Campaign, Promotion, Event Activity เพื่อเพิ่มยอดขายในช่องทาง E-commerce และสามารถวิเคราะห์ยอดขาย โอกาส และอุปสรรค ในการขายสินค้าออนไลน์ เพื่อหากลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายให้กับช่องทางออนไลน์ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ร่วมออกแบบวิเคราะห์กระบวนการขายสินค้าออนไลน์ทั้งในส่วนของกระบวนการภายในของบริษัท และขั้นตอนการซื้อออนไลน์ของลูกค้าให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 • ใช้เครื่องมือของการตลาดทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ในทุกช่องทางการสื่อสารทั้งหมดของบริษัท ให้สามารถเชื่อมต่อมาที่การขายสินค้าบนเว็บไซต์ E-commerce เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท
 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิชา การตลาดดิจิตอล, การตลาด E-commerce, สารสนเทศ, บริหารธุรกิจ, การจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านการตลาดช่องทาง E-commerce อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป หรือด้านการตลาดดิจิตอลอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป หรือด้านการออกแบบสื่อ, เว็บไซต์ 3 ปีขึ้นไป
 3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้ดี

สวัสดิการ
 • ค่าครองชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือน โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน
1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)
 • ให้คำแนะนำเรื่องของการซื้อสินค้าออนไลน์ แนะนำข้อมูลสินค้าและบริการ
 • ชี้แจงข้อร้องเรียน และหาวิธีแก้ปัญหาให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์
 • ติดตามการสั่งซื้อของลูกค้า การส่งสินค้า และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้กระบวนการสั่งซื้อสินค้าให้เป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา การจัดการ, บริหารธุรกิจ, การตลาด
 2. ประสบการณ์ด้านการบริการลูกค้าหรือการตลาด อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
 4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้ดี

สวัสดิการ
 • ค่าครองชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือน โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน

 

1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)
 • ต้อนรับ ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
 • แนะนำผลิตภัณฑ์และตัวแทนจำหน่ายให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ
 • คอยช่วยเหลือลูกค้า ติดตามและสรุปผลของข้อมูลประสานงานส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโชว์รูม และงานขายของฝ่ายเพื่อส่งต่อให้ผู้บริหาร
 • ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโชว์รูม และมีส่วนร่วมในงานกิจกรรมที่จัดขึ้นในโชว์รูมหรือเกี่ยวข้องกัหน่วยงาน
 • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 1. เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. บุคลิกดี มีความกระตือรือร้น และมนุษยสัมพันธ์ดี
 4. มีใจรักงานบริการ และสามารถทำงาน 6 วันได้ หยุดวันอาทิตย์
 5. มีทักษะในการเจรจาและประสานงานได้เป็นอย่างดี
 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมProgram, Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
 7. ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สวัสดิการ
 • ค่าครองชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือน โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน
1 ตำแหน่ง
โชว์รูม - CDC รามอินทรา
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)
Responsibilities: 
 • Learn details about our product and service offerings
 • Reach out to existing and potential customers to present our product and service offering
 • Meet company expectations for excellent customer service
 • Prepare and present achievements and KIPs
Sales Responsibilities:
 • Serves customers by selling products and meeting customer needs.
 • Services existing accounts, obtains orders, and establishes new accounts by planning and organizing daily work schedule to call on existing or potential sales outlets and other trade factors.
 • Adjusts content of sales presentations by studying the type of sales outlet or trade factor.
 • Focuses sales efforts by studying existing and potential volume of dealers.
 • Submits orders by referring to price lists and product literature.
 • Keeps management informed by submitting activity and results reports, such as daily call reports, weekly work plans, and monthly and annual territory analyses.
 • Monitors competition by gathering current marketplace information on pricing, products, new products, delivery schedules, and merchandising techniques.
 • Recommends changes in products, service, and policy by evaluating results and competitive developments.
 • Resolves customer complaints by investigating problems, developing solutions, preparing reports, and making recommendations to management.
 • Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops, reviewing professional publications, establishing personal networks, and participating in professional societies.
 • Provides historical records by maintaining records on area and customer sales.
 • Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.
 1. Local Nationality; Myanmar/ Cambodia/ Vietnam
 2. Bachelor's Degree in any areas relevant to Sales, preferably in Business Administration, Marketing or related fields
 3. 1-3 year of experiences in Sales
 4. Local Native and Good verbal and written communication skills in English if candidate can communicate in Thai would be advantage
 5. Proficient in MS Office (PowerPoint, Word, and Excel) 
 6. Service minded, people oriented with pleasant personality
 7. Fast learner and willing to contribute and work as a team.
 8. Native Speaker: Myanmar / Cambodian / Vietnam up to country based.

สวัสดิการ
 • ค่าครองชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือน โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน

 
1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)
 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการขาย ตลอดจนนำเสนองานขายวัสดุก่อสร้าง (ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ) ให้กับโครงการ ร้านค้า ที่ได้รับมอบหมาย ให้มีประสิทธิภาพ ในการขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
 • แนะนำ ให้ข้อมูลความรู้ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น แก่พนักงานขายหน้าร้าน (PC)  รวมทั้งสนับสนุนและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ณ จุดจัดจำหน่าย (ร้านค้า)  หรืองานจัดแสดงสินค้าต่างๆ (ออกบูธ)
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขา  การตลาด  การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ 2 ปี ด้านงานขายวัสดุก่อสร้าง/งาน Project จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถโยกย้ายเขตพื้นที่การปฏิบัติงานตามนโยบายบริษัทได้
 5. มีรถยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เพื่อใช้ปฏิบัติงานได้
 6. มีปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกดี สุภาพ อ่อนน้อม
 7. มีความเข้าใจภาษาอังกฤษพอสมควร
 8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS office ได้

สวัสดิการ:
 • ค่าครองชีพ  เบี้ยเลี้ยง  คอมมิชชั่น  ค่าโทรศัพท์   ค่าที่พัก  ค่าเดินทาง (บัตรเครดิตน้ำมัน)  
 • ประกันภัยรถยนต์  
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี 
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน
1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)
 • ดูแลกิจกรรมการขายและติดตามลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขาย
 • หาลูกค้ารายใหม่และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบัน
 • ประสานงานระหว่างลูกค้ากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายท่านอื่น หรือเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค เพื่อให้บรรลุเป้าการขาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าส่งมอบผลลัพธ์อย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้า โดยอ้างอิงจากสินค้า และข้อมูลทางเทคนิคที่ทางบริษัทฯ มีให้
 • พัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าและส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ทั้งในส่วนของสินค้าและการบริการด้วยคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม
 • แนะนำความรู้ด้านเทคนิคแก่ลูกค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยทางบริษัทฯ จะมีจัดอบรมด้านเทคนิคให้
 • เสนอราคาแก่ลูกค้า และติดตามงานขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ฯ
 • สนับสนุนกิจกรรมการตลาด และเข้าร่วมกาาจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ออกบูธ งานประชุม หรืองานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • นำเสนอสินค้าเชิงเทคนิค และจัดทำรายงานการขายประจำเดือน
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24 - 35 ปี สัญชาติไทย
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์การทำงานด้านการขายสี หรือวัสดุก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความสามารถในการขาย ต่อรอง นำเสนอข้อมูล และสื่อสารที่ดี
 6. ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมMicrosoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิภาพดี มีทัศนคติเชิงบวก
 8. คล่องแคล่ว และขยัน และรักงานบริการ
 9. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได้(ประจำพื้นที่ 20-22 วันต่อเดือน)

สวัสดิการ:
 • ค่าครองชีพ  เบี้ยเลี้ยง  คอมมิชชั่น  ค่าโทรศัพท์   ค่าที่พัก  ค่าเดินทาง (บัตรเครดิตน้ำมัน)  
 • ประกันภัยรถยนต์  
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี 
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน

 
1 ตำแหน่ง
ภาคใต้
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)