ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • ให้คำแนะนำและเสนอขายสินค้าของบริษัทฯในสาขาที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์(บริษัทฝึกอบรมให้)
 • ดูแลสินค้าหน้าขายและสต๊อกสินค้าของบริษัทฯในสาขาที่รับผิดชอบ
 • สรุปยอดขายรายวัน/รายเดือน
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ
 1. หญิง/ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 3. มีความรับผิดชอบสูงและไหวพริบดี
 4. ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน
 5. รักในงานบริการ ขยันใฝ่รู้
 6. บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 7. มีความละเอียด รอบคอบและทุ่มเทกับงาน
 8. หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่าง ๆ 
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • เงินทุนเพื่อการศึกษาต่อของพนักงาน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ฟิตเนส  ลู่วิ่งมาตรฐาน และสนามแบตมินตัน
2 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)
 • ดูแลกิจกรรมการขายและติดตามลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขาย
 • หาลูกค้ารายใหม่และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบัน
 • ประสานงานระหว่างลูกค้ากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายท่านอื่น หรือเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค เพื่อให้บรรลุเป้าการขาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าส่งมอบผลลัพธ์อย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้า โดยอ้างอิงจากสินค้า และข้อมูลทางเทคนิคที่ทางบริษัทฯ มีให้
 • พัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าและส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ทั้งในส่วนของสินค้าและการบริการด้วยคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม
 • แนะนำความรู้ด้านเทคนิคแก่ลูกค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยทางบริษัทฯ จะมีจัดอบรมด้านเทคนิคให้
 • เสนอราคาแก่ลูกค้า และติดตามงานขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ฯ
 • สนับสนุนกิจกรรมการตลาด และเข้าร่วมกาาจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ออกบูธ งานประชุม หรืองานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • นำเสนอสินค้าเชิงเทคนิค และจัดทำรายงานการขายประจำเดือน
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24 - 35 ปี สัญชาติไทย
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์การทำงานด้านการขายสี หรือวัสดุก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความสามารถในการขาย ต่อรอง นำเสนอข้อมูล และสื่อสารที่ดี
 6. ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมMicrosoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิภาพดี มีทัศนคติเชิงบวก
 8. คล่องแคล่ว และขยัน และรักงานบริการ
 9. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได้(ประจำพื้นที่ 20-22 วันต่อเดือน)

สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่าง ๆ 
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • เงินทุนเพื่อการศึกษาต่อของพนักงาน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ฟิตเนส  ลู่วิ่งมาตรฐาน และสนามแบตมินตัน
1 ตำแหน่ง
ภาคใต้
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)
 • กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขายเชิงรุกของกลุ่ม BU Color
 • จัดทำแผนธุรกิจ (Business Review) กับกลุ่มลูกค้าช่องทางต่าง ๆ
 • บริหารทีมงานและยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด ตลอดจนควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย สภาพตลาดและความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
 • สามารถเจรจา ต่อรอง เข้าพบลูกค้า
 • กำหนดทิศทางการขาย
 • วางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ30ปีขึ้นไป 
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการขาย งานโปรเจค หรือวัสดุก่อสร้าง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำสูง และทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักการขาย
 • มีทักษะในการต่อรองสูง ,กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office , Internet , E-mail ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสามารถขับรถไปต่างจังหวัดด้วยตนเองได้
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่าง ๆ 
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • เงินทุนเพื่อการศึกษาต่อของพนักงาน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ฟิตเนส  ลู่วิ่งมาตรฐาน และสนามแบตมินตัน
1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)
 • Develop and implement HR strategies and initiatives aligned with the overall corporate vision, mission, and strategies.
 • Develop and monitor overall HR strategies, systems, tactics, and procedures across the organization.
 • Support current and future business needs through the development, engagement, motivation, and preservation of human capital.
 • Manage the recruitment and selection process.
 • Bridge management and employee relations by addressing concerns, grievances, or other issues.
 • Nurture a positive working environment.
 • Oversee and manage a performance appraisal system that drives high performance (performance review exercise).
 • Enhances the organization’s human capital by assessing training needs and developing talent development program.
 • Maintain pay plan and benefits program.
 • Enforces management guidelines and ensure corporate disciplinary behavior.
 • Ensure legal compliance throughout human resource management.
 • Any other works as assigned by President and/or Board of Directors.
 • Male / Female, Age 35-50 years old.
 • Master’s degree or higher in HRM or related field.
 • At least 7 years of experience with proven records in HRM and at least 4 years as HR Manager.
 • Knowledgeable in HR systems and databases.
 • In-depth knowledge and understanding of modern HRM and its best practices, as well as labor law.
 • Strong knowledge and experience in ISO, job evaluation and performance appraisal: PA for Salary Structure Design.
 • People oriented and results driven with strong leadership.
 • Excellent active listening, interpersonal, communication, negotiation, and presentation skills.
 • Strong analytical, problem-solving, and strategic planning skills with innovative thinking and pro-active working style.
 • Ability to work well under pressure and limitations.
 • Computer and IT literacy.
 • English proficiency.

Company welfare
 • Social Security Fund
 • Group Accident Insurance
 • Provident Fund
 • Medical benefits
 • Retirement benefits
 • Annual Physical Check Up
 • Grants for employee’s ceremony
 • Extra money for English proficiency test (TOEIC)
 • Annual Bonus
 • Annual Salary adjustment
 • Scholarship
1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยภาพรวม 
ประสานงานออกแบบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ประเมินแบบก่อสร้าง exhibition, booth &display และประสานงาน supplier เสนอราคาที่สมเหตุสมผล ควบคุมการผลิต ติดตั้งหน้างาน
 • รับโจทย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประสานงานโฆษณา จัดกิจกรรมและวัสดุส่งเสริมการขายให้กับฝ่ายผลิตภัณฑ์การตลาดช่องทาง และฝ่ายขาย
 • ควบคุมการออกแบบ จัดกิจกรรม ประเมินแบบและผลิตวัสดุส่งเสริมการขาย ประสานงานติดตั้งและรื้อถอน จัดเก็บ
 • วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรม รายงานต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องควบคุม stock วัสดุ/ซ่อมบำรุงกลับมาใช้ใหม่ได้บางส่วน
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 • การศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
 • สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์    ด้านโฆษณา/สื่อ/ส่งเสริมการขาย 5 ปีขึ้นไป
 • ด้านการตลาด 5 ปีขึ้นไป
 • ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
 • ภาษาอังกฤษ ฟัง อ่าน พูด  เขียน – ระดับพอใช้
 • คอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint อื่น ๆ 
 • หากมีประสบการณ์ในบริษัทโฆษณา Oganizer จะพิจารณาเป็นพิเศษ(ขอดูตัวอย่างงาน ถ้ามี)
 • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางต่างจังหวัด และต่างประเทศได้
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่าง ๆ 
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • เงินทุนเพื่อการศึกษาต่อของพนักงาน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ฟิตเนส  ลู่วิ่งมาตรฐาน และสนามแบตมินตัน
1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)
ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการขายตลอดจนนำเสนอการขายสินค้าในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และปฏิบัติตนให้สอดคล้องระบบคุณภาพ ISO
 • วางแผนการปฏิบัติงานติดต่อดูแลงานขายลูกค้าต่างประเทศ(ตัวแทน) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 • เพิ่มยอดขาย ปิดเป้าการขายให้ร้านค้า 
 • นำเสนอขายสินค้าทุกกลุ่ม รวมทั้งสินค้าใหม่เพิ่มเติม 
 • รักษาฐานลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่ที่ดีเพิ่มในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อเจรจาต่อรองลูกค้า และเก็บเงินลูกค้า
 • เพิ่มข้อมูลลูกค้า ข้อมูลร้านค้าย่อย ลูกค้าช่วง หรือโครงการต่าง ๆ ข้อมูลทำเนียบผู้รับเหมาในท้องถิ่นลงใน Tablet
 • ประสานงานกับฝ่ายการตลาด ฝ่ายบริการเทคนิค เกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • รวบรวมข้อมูลความเคลื่อนไหวในตลาด สถานการณ์การแข่งขันในพื้นที่
 • ติดตามการขายงานโครงการ
 • จัดอบรมพัฒนา พนักงานขายหน้าร้าน และร้านค้าช่วงในพื้นที่
 • ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
 • ชาย /หญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท บริหารธุรกิจ หรือทุกสาขา (หากมีประสบการณ์ด้าน Internationalจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีหรือไม่มีประสบการณ์ก็ได้ แต่มีใจรักงานด้านการขายและบริการลูกค้า สามารถทำงานในสภาวะที่กดดันได้ ขยันอดทนต่องานหนัก
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความฉลาดและไหวพริบดี มีทักษะด้านการต่อรอง มีความซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร
 • มีความรู้ด้านวัสดุก่อสร้างหรือใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้ตามที่ได้รับมอบหมาย (พม่า, กัมพูชา, เวียดนาม)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office (Word, Excel, PowerPoint )ได้ดี   
 • พูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี – ดีมาก
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ส่วนตัว
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่าง ๆ 
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • เงินทุนเพื่อการศึกษาต่อของพนักงาน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ฟิตเนส  ลู่วิ่งมาตรฐาน และสนามแบตมินตัน
1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)
 • สาธิตการใช้งานสินค้า อบรมให้ความรู้กับพนักงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • เป็นผู้เบิก/จัดเตรียม/ดูแลรักษา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือช่าง ชิ้นงานตัวอย่าง และอื่น ๆ เพื่อให้พร้อมใช้ในงานอบรม
 • ช่วยเจ้าหน้าที่ Call Center ตอบคำถามจากลูกค้าทางโทรศัพท์ 
 • สนับสนุนงานสืบทอดหลักปรัชญา DNA ของบริษัทฯ
 • ปฏิบัติงานภายใต้ระบบคุณภาพ ISO-9001
 • เป็นผู้ช่วยวิทยากรสาธิตการใช้งานสินค้าที่ถูกต้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • เป็นผู้เบิก/จัดเตรียม/ดูแลรักษา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือช่าง ชิ้นงานตัวอย่าง และอื่น ๆ เพื่อให้พร้อมใช้ในงานอบรม
 • ช่วยเจ้าหน้าที่ Call Center ตอบคำถามจากลูกค้าทางโทรศัพท์ 
 • สนับสนุนงานสืบทอดหลักปรัชญา DNA ของบริษัทฯ
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • เพศชาย   อายุระหว่าง  18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ขึ้นไป สาขา  ช่างก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย  1  ปีขึ้นไป
 • ความรู้ด้านงานก่อสร้าง
 • ผ่านงานด้านช่างเทคนิค หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ชอบลักษณะงานสอน และพูดต่อหน้าสาธารณชนได้
 • บุคลิกภาพดี สุภาพ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร กล้าแสดงออก
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้ดี
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่าง ๆ 
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • เงินทุนเพื่อการศึกษาต่อของพนักงาน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ฟิตเนส  ลู่วิ่งมาตรฐาน และสนามแบตมินตัน
1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)