ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • ให้คำแนะนำและเสนอขายสินค้าของบริษัทฯในสาขาที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์(บริษัทฝึกอบรมให้)
 • ดูแลสินค้าหน้าขายและสต๊อกสินค้าของบริษัทฯในสาขาที่รับผิดชอบ
 • สรุปยอดขายรายวัน/รายเดือน
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ
 1. หญิง/ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 3. มีความรับผิดชอบสูงและไหวพริบดี
 4. ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน
 5. รักในงานบริการ ขยันใฝ่รู้
 6. บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 7. มีความละเอียด รอบคอบและทุ่มเทกับงาน
 8. หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
 • ค่าครองชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือน โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน


 
2 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)
 • ร่วมกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล(HRM,HRD)ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจขององค์กรและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปี
 • บริหารจัดการ กำกับและควบคุมดูแลงานทั้งระบบ ตลอดจนหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล(HRM,HRD) งานด้านความความปลอดภัย(Safety) และงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 • รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเป็นมาตรฐาน เดียวกัน
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนางานบุคคลเพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายบริษัทฯ
 • ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคลในด้านการวางแผนอัตรากำลังคน ,การสรรหาว่าจ้าง,การพัฒนาบุคลากร,การพัฒนาสวัสดิการ
 • ตรวจสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประสานงานและการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา
 • ผลักดันบุคลากรในบริษัทให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • รักษาและเผยแพร่ความรู้ในงานด้านต่างๆ แก่พนักงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน
 • การติดต่อกับหน่วยงานภายนอก
 • รวมทั้งระบบงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุม ดูแล งานทั้งหมดทางด้านฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ
 • บริหารจัดการระบบงานและ พัฒนางานทางด้านทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
 1. เพศชาย / หญิง อายุ 40 - 50 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 12 ปี ขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์การเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 4. มีทักษะด้านการสื่อสาร , การประสานงาน ,ภาวะผู้นำ และการทำงานในเชิงรุก
 5. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, E-Mail ,Internet ได้เป็นอย่างดี
 6. มีความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลยุคใหม่ เครื่องมือต่างๆ เช่น Competency ,BSC เป็นต้น
 7. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และ ระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างดี
 8. มีความรู้ ประสบการณ์ในระบบคุณภาพ ISO การประเมินค่างาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพื่อการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
 9. มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจและความสามารถในการบริหารจัดการสูง
 10. มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงเหตุผล และมีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี,สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดีมีทักษะในการเจรจาโน้มน้าว ประนีประนอม

สวัสดิการ
 • ค่าครองชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือน โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน
1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th 
(Click to send E-mail)  
Responsibilities: 
 • Learn details about our product and service offerings
 • Reach out to existing and potential customers to present our product and service offering
 • Meet company expectations for excellent customer service
 • Prepare and present achievements and KIPs
Sales Responsibilities:
 • Serves customers by selling products and meeting customer needs.
 • Services existing accounts, obtains orders, and establishes new accounts by planning and organizing daily work schedule to call on existing or potential sales outlets and other trade factors.
 • Adjusts content of sales presentations by studying the type of sales outlet or trade factor.
 • Focuses sales efforts by studying existing and potential volume of dealers.
 • Submits orders by referring to price lists and product literature.
 • Keeps management informed by submitting activity and results reports, such as daily call reports, weekly work plans, and monthly and annual territory analyses.
 • Monitors competition by gathering current marketplace information on pricing, products, new products, delivery schedules, and merchandising techniques.
 • Recommends changes in products, service, and policy by evaluating results and competitive developments.
 • Resolves customer complaints by investigating problems, developing solutions, preparing reports, and making recommendations to management.
 • Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops, reviewing professional publications, establishing personal networks, and participating in professional societies.
 • Provides historical records by maintaining records on area and customer sales.
 • Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.
 1. Local Nationality; Myanmar/ Cambodia/ Vietnam
 2. Bachelor's Degree in any areas relevant to Sales, preferably in Business Administration, Marketing or related fields
 3. 1-3 year of experiences in Sales
 4. Local Native and Good verbal and written communication skills in English if candidate can communicate in Thai would be advantage
 5. Proficient in MS Office (PowerPoint, Word, and Excel) 
 6. Service minded, people oriented with pleasant personality
 7. Fast learner and willing to contribute and work as a team.
 8. Native Speaker: Myanmar / Cambodian / Vietnam up to country based.

สวัสดิการ
 • ค่าครองชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือน โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน

 
1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)
 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการขาย ตลอดจนนำเสนองานขายวัสดุก่อสร้าง (ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ) ให้กับโครงการ ร้านค้า ที่ได้รับมอบหมาย ให้มีประสิทธิภาพ ในการขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
 • แนะนำ ให้ข้อมูลความรู้ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น แก่พนักงานขายหน้าร้าน (PC)  รวมทั้งสนับสนุนและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ณ จุดจัดจำหน่าย (ร้านค้า)  หรืองานจัดแสดงสินค้าต่างๆ (ออกบูธ)
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขา  การตลาด  การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ 2 ปี ด้านงานขายวัสดุก่อสร้าง/งาน Project จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถโยกย้ายเขตพื้นที่การปฏิบัติงานตามนโยบายบริษัทได้
 5. มีรถยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เพื่อใช้ปฏิบัติงานได้
 6. มีปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกดี สุภาพ อ่อนน้อม
 7. มีความเข้าใจภาษาอังกฤษพอสมควร
 8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS office ได้

สวัสดิการ:
 • ค่าครองชีพ  เบี้ยเลี้ยง  คอมมิชชั่น  ค่าโทรศัพท์   ค่าที่พัก  ค่าเดินทาง (บัตรเครดิตน้ำมัน)  
 • ประกันภัยรถยนต์  
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี 
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน
1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)
 • ดูแลกิจกรรมการขายและติดตามลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขาย
 • หาลูกค้ารายใหม่และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบัน
 • ประสานงานระหว่างลูกค้ากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายท่านอื่น หรือเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค เพื่อให้บรรลุเป้าการขาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าส่งมอบผลลัพธ์อย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้า โดยอ้างอิงจากสินค้า และข้อมูลทางเทคนิคที่ทางบริษัทฯ มีให้
 • พัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าและส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ทั้งในส่วนของสินค้าและการบริการด้วยคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม
 • แนะนำความรู้ด้านเทคนิคแก่ลูกค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยทางบริษัทฯ จะมีจัดอบรมด้านเทคนิคให้
 • เสนอราคาแก่ลูกค้า และติดตามงานขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ฯ
 • สนับสนุนกิจกรรมการตลาด และเข้าร่วมกาาจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ออกบูธ งานประชุม หรืองานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • นำเสนอสินค้าเชิงเทคนิค และจัดทำรายงานการขายประจำเดือน
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24 - 35 ปี สัญชาติไทย
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์การทำงานด้านการขายสี หรือวัสดุก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความสามารถในการขาย ต่อรอง นำเสนอข้อมูล และสื่อสารที่ดี
 6. ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมMicrosoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิภาพดี มีทัศนคติเชิงบวก
 8. คล่องแคล่ว และขยัน และรักงานบริการ
 9. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได้(ประจำพื้นที่ 20-22 วันต่อเดือน)

สวัสดิการ:
 • ค่าครองชีพ  เบี้ยเลี้ยง  คอมมิชชั่น  ค่าโทรศัพท์   ค่าที่พัก  ค่าเดินทาง (บัตรเครดิตน้ำมัน)  
 • ประกันภัยรถยนต์  
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ 
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี 
 • สนามฟุตบอล  สนามแบตมินตัน

 
1 ตำแหน่ง
ภาคใต้
N/A
คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)
 • กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขายเชิงรุกของกลุ่ม BU Color
 • จัดทำแผนธุรกิจ (Business Review) กับกลุ่มลูกค้าช่องทางต่าง ๆ
 • บริหารทีมงานและยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด ตลอดจนควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย สภาพตลาดและความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
 • สามารถเจรจา ต่อรอง เข้าพบลูกค้า
 • กำหนดทิศทางการขาย
 • วางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ30ปีขึ้นไป 
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการขาย งานโปรเจค หรือวัสดุก่อสร้าง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำสูง และทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักการขาย
 • มีทักษะในการต่อรองสูง ,กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office , Internet , E-mail ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสามารถขับรถไปต่างจังหวัดด้วยตนเองได้
1 ตำแหน่ง
สำนักงานใหญ่
N/A
ส่งประวัติการทำงานหรือใบสมัครทางอีเมล์ hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)
สามารถมากรอกใบสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ

***ผู้ที่สนใจสมัครงานสามารถส่งประวัติการทำงาน เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เงินเดือนที่เคยได้รับ,เงินเดือนที่ต้องการ พร้อมรูปถ่ายปัจจุบันตามรายละเอียดที่ลงไว้