สำนักงานใหญ่
jorakay partner jorakay blog

สำนักงานใหญ่

Building A

 • JORAKAY Museum
 • โซนห้องประชุม
 • ห้องผูบริหาร

Building B

 • บริษัท เค เซอรา จำกัด
 • ฝ่ายบริหาร
 • Happiness Space

Building C

 • ฝ่ายการตลาด
 • ฝ่ายขายและส่วนสนับสนุนขาย

Building W

 • Academy
 • ฝ่ายบริการเทคนิค
 • โซนสันทนาการ