ประเภทของดินในการถมที่สร้างบ้าน ควรเลือกแบบไหน ? 

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน