ข้อดี ข้อเสีย ของการปลูกบ้านไม้ มีอะไรบ้าง ?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน