ฝ้าภายนอกกับฝ้าภายใน ต่างกันอย่างไร?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน