ช่องว่างระหว่างตัวบ้านกับส่วนต่อเติม รูโพรงขนาดใหญ่ แก้ไขอย่างไรดี ?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน