สมัครงาน
jorakay partner jorakay blog

เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด

เงินเดือน

N/A

อัตรา

1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

รายละเอียดของงาน (Responsibilities)

 1. รับโจทย์จากฝ่ายผลิตภัณฑ์ นัดประชุมร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสานงาน ติดตามการออกแบบ วางแผนสื่อ จัดกิจกรรมและผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการขาย นำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง
 3. ติดตามรายงานการลงสื่อ ความเคลื่อนไหวการใช้สื่อของแบรนด์และคู่แข่ง เสนอต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
 4. ประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน ชี้แจงผลงาน ปัญหา และ วิธีการแก้ไข
 5. ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การตลาดการจัดการ
 2. มีประสบการณ์ด้านโฆษณา สื่อ ส่งเสริมการขาย อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป หรือด้านการตลาด อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 3. สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง และ อ่าน ในระดับ ดี การพูดและการเขียน ระดับ พอใช้
 4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี: Microsoft Office, Excel, Power Point , Online Platform
 5. มีทักษะในการคิด วิเคราะห์มนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่าง ๆ
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • เงินทุนเพื่อการศึกษาต่อของพนักงาน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ฟิตเนส ลู่วิ่งมาตรฐาน และสนามแบตมินตัน

หน่วยงาน/สาขา

สำนักงานใหญ่