สมัครงาน
jorakay partner jorakay blog

เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ Bu Color

เงินเดือน

N/A

อัตรา

1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 1. รวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยจัดทำกลยุทธ์การตลาดของสินค้า
 2. มีส่วนช่วยกำหนด ควบคุมระดับราคาสินค้า และส่วนลดในทุกช่องทางการขายให้มีเสถียรภาพ
 3. ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลของสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และให้ข้อมูลกับหน่วยงานภายในบริษัท
 4. รวบรวมข้อมูลทางการตลาด รายการสินค้า พร้อมทั้งสรุปและนำเสนอ
 5. จัดทำข้อมูลประกอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์กลุ่มสีทั้งหมด
 6. ติดตามนวัตกรรม หรือแนวโน้มความสนใจของผู้บริโภค รวมถึงทิศทางวัสดุทดแทนที่อาจจะมีผลกระทบต่อสินค้าในอนาคต
 7. ทำงานร่วมกับฝ่ายโฆษณา และส่งเสริมการขายในการวางแผน และจัดทำสื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายต่างๆ
 8. ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การตลาด วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (English) การฟัง การอ่าน การพูด การเขียน ในระดับ ดี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี : (Computer) Microsoft Office, Excel, Power Point อื่น ๆ โปรดระบุ
 • มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และสามารถเดินทางไกลได้

หน่วยงาน/สาขา

สำนักงานใหญ่