สมัครงาน
jorakay partner jorakay blog

International Sales Representative

เงินเดือน

ตามโครงสร้าง

อัตรา

1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการขายตลอดจนนำเสนอการขายสินค้าในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และปฏิบัติตนให้สอดคล้องระบบคุณภาพ ISO

 • วางแผนการปฏิบัติงานติดต่อดูแลงานขายลูกค้าต่างประเทศ(ตัวแทน) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 • เพิ่มยอดขาย ปิดเป้าการขายให้ร้านค้า
 • นำเสนอขายสินค้าทุกกลุ่ม รวมทั้งสินค้าใหม่เพิ่มเติม
 • รักษาฐานลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่ที่ดีเพิ่มในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อเจรจาต่อรองลูกค้า และเก็บเงินลูกค้า
 • เพิ่มข้อมูลลูกค้า ข้อมูลร้านค้าย่อย ลูกค้าช่วง หรือโครงการต่าง ๆ ข้อมูลทำเนียบผู้รับเหมาในท้องถิ่นลงใน Tablet
 • ประสานงานกับฝ่ายการตลาด ฝ่ายบริการเทคนิค เกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • รวบรวมข้อมูลความเคลื่อนไหวในตลาด สถานการณ์การแข่งขันในพื้นที่
 • ติดตามการขายงานโครงการ
 • จัดอบรมพัฒนา พนักงานขายหน้าร้าน และร้านค้าช่วงในพื้นที่
 • ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • ชาย /หญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท บริหารธุรกิจ หรือทุกสาขา (หากมีประสบการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีหรือไม่มีประสบการณ์ก็ได้ แต่มีใจรักงานด้านการขายและบริการลูกค้า สามารถทำงานในสภาวะที่กดดันได้ ขยันอดทนต่องานหนัก
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความฉลาดและไหวพริบดี มีทักษะด้านการต่อรอง มีความซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร
 • มีความรู้ด้านวัสดุก่อสร้างหรือใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้ตามที่ได้รับมอบหมาย (พม่า, กัมพูชา, เวียดนาม)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office (Word, Excel, PowerPoint )ได้ดี
 • พูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี – ดีมาก
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ส่วนตัว

สวัสดิการ

 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่าง ๆ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • เงินสนับสนุนค่าทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • เงินทุนเพื่อการศึกษาต่อของพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลประจำปี
 • ฟิตเนส ลู่วิ่งมาตรฐาน และสนามแบดมินตัน

ติดต่อ

คุณอังคณา  โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)  

หน่วยงาน/สาขา

สำนักงานใหญ่