สมัครงาน
jorakay partner jorakay blog

เจ้าหน้าที่กิจกรรมองค์กร

เงินเดือน

N/A

ลักษณะงาน

KEY ROLES AND RESPONSIBILITIES

 1. สนับสนุนทีมงานในการสื่อสารองค์กร และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ดำเนินการกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ กิจกรรมเพื่อสังคม และตามนโยบายของบริษัท
 3. ดำเนินงานโครงการ เก็บข้อมูลและประมวลผล สรุปรายงานผล ส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. ประสานงานและร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 5. ดำเนินการกิจกรรม จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สื่อ เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาและสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม
 6. ดำเนินกิจกรรมภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสัมพันธ์ที่ดี
 7. เบิก-จ่าย สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามแผน ให้เป็นไปตามกฏระเบียบบริษัท

JOB COMPETENCY

 1. สามารถใช้โปรแกรมสำหรับการปฏิบติงาน มีความรู้ในสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 2. ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายโครงการ
 3. ทักษะการวางแผนงาน
 4. การจัดลำดับความสำคัญของการทำงาน
 5. ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีจรรยาบรรณในการรักษาความลับขององค์กร

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านการจัดการ, บริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือหากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีทักษะการสื่อสาร มีความสามารถด้านการประสานงานกับทีมงานอื่นได้ดี
 4. บุคลิกภาพดี สุภาพ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 5. สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 6. ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Canvaได้อย่างดี
 7. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้ มีใบชับขี่และสามารถขับรถยนต์ได้

สวัสดิการ

 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่าง ๆ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • เงินสนับสนุนค่าทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • เงินทุนเพื่อการศึกษาต่อของพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลประจำปี
 • ฟิตเนส ลู่วิ่งมาตรฐาน และสนามแบดมินตัน

ติดต่อ

คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)

หน่วยงาน/สาขา

สำนักงานใหญ่