"จระเข้" จัดนวัตกรรม Green Products แสดงงาน "9th Thai Green Building Expo 2022"

Sustainability อาคารเขียว

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2565 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จระเข้ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน "9th Thai Green Building Expo 2022" ที่ถูกจัดขึ้น โดยสถาบันอาคารเขียวไทย (Thai Green Building Institute : TGBI) ภายในงานมีการจัดสัมมนา และแสดงสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากภาคส่วนต่างๆ
.
บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะหนึ่งในผู้นำนวัตกรรมการก่อสร้าง ได้สนับสนุนการจัดงานนี้มาอย่างต่อเนื่อง และนำนวัตกรรม Jorakay Green Products ที่ตอบโจทย์การเพิ่มคะแนนการประเมินอาคารเขียวระดับประเทศและระดับสากล มาร่วมจัดแสดงในงาน
คุณชนะ สัมพลัง ประธานมูลนิธิอาคารเขียวไทยและนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ พร้อมคณะ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ จระเข้ คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้สนับสนุน โดยมีคุณธิติ ศรีรัตนา ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี และ คุณปัทมาวรรณ รุ่งศิริวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เป็นตัวแทนรับมอบ
.
งาน Thai Green Building Expo มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์ความรู้ และจัดทำมาตรฐาน หลักเกณฑ์อาคารเขียวของไทยขึ้นมาใช้เองภายในประเทศ เพื่อลดความเสียเปรียบด้านการค้าและทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดการตระหนักรู้และใส่ใจการออกแบบก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
.
สำหรับหัวข้อในการสัมมนาในปีนี้ เน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตหลัง COVID19 ที่ส่งผลต่อรูปแบบและแนวคิดเกี่ยวกับ Green Building, Well Being และ Smart City รวมทั้งมีการ Update มาตรฐานอาคารเขียวไทย โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายองค์กร มาแลกเปลี่ยนให้กับผู้เข้าฟังสัมมนา เช่น ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ,
ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริหาร Future Tales Lab by MQDC , ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยแบะนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RICS) , ดร.ปรีชา มณีสถิต ที่ปรึกษาสถาบันอาคารเขียวไทย และผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบอย่างยั่งยืน , รศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร กรรมการอาคารเขียวไทย และหัวหน้าภาคนวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
รศ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์ คณะทำงานอาคารเขียวไทย และอาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

"จระเข้" จัดนวัตกรรม Green Products แสดงงาน "9th Thai Green Building Expo 2022"

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน