มาตรฐานและเทคโนโลยี
jorakay technology jorakay blog

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015)

jorakay-corporation-technology ISO 14001: 2015

ISO 14001: 2015

เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Environmental Management System) เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspects) จากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่องค์กรพิจารณาแล้วว่าสามารถควบคุม หรือดำเนินการผลักดันอย่างใดอย่างหนึ่งได้ โดยการพิจารณาทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการ (Life Cycle Perspective) ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับทุกกิจกรรม หรือบางกิจกรรมขององค์กร เพื่อให้เกิดการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ผ่านการตรวจประเมินระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นทางการ และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001: 2015 สำนักงานใหญ่ ในสายงานการตลาด สายงานขาย สายงานบุคคล สายงานธุรการและจัดซื้อ และ โรงงาน จังหวัดสระบุรี ในด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์ กาวยาแนว เคมีภัณฑ์ในการก่อสร้าง และผลิตภัณฑ์กลุ่มสี

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy)

บริษัทฯ มีความตระหนักและมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์การใช้พลังงาน โดยมุ่งเนันให้มีการใช้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิผลมากที่สุด โดยใช้หลักการประเมินประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ ของการมีผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นตั้งแต่วัตถุดิบจากธรรมชาติ จนถึงการกำจัดขั้นสุดท้าย (Life Cycle) เพื่อลดและควบคุมการก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงาน

บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้พนักงานทุกคน และผู้ทำงานภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ รับทราบ และถือปฏิบัติ ดังนี้

  1. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างคุ้มค่า โดยจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ พลังงานอย่างสม่ำเสมอ
  2. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธกิจต่าง ๆ กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015
  3. บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม, การใช้พลังงานต่าง ๆ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับทุกกิจกรรมของบริษัทฯ มุ่งเน้นการประเมินตามวัฏจักรชีวิต (Life Cycle) ของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ และกำหนดเป็นวัตถุประสงค์เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานอย่างชัดเจน ให้มีการทบทวนเป็นระยะ ๆ และมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาหาทางปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  4. บริษัทฯ จะสื่อสารให้พนักงานหรือผู้ที่ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ ทุกคน ได้เข้าใจตามนโยบายนี้และจะกระตุ้น ปลูกจิตสำนึก ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานโดยให้ถือว่าเป็นหน้าที่ที่พึงปฏิบัติทุกคน
  5. บริษัทฯ พร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนา มีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อน เพื่อยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนต่อไป
  6. บริษัทฯ พร้อมที่จะเปิดเผยนโยบายและการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและต่อสาธารณชน
jorakay-corporation-technology ISO 14001: 2015
jorakay-corporation-technology ISO 14001: 2015