มาตรฐานและเทคโนโลยี
jorakay technology jorakay blog

มาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025:2017)

jorakay-corporation-technology ISO 17025: 2017

ISO/IEC 17025:2017

ISO/IEC 17025: 2017 เป็นมาตรฐานสากลที่จัดทำร่วมกันระหว่าง ISO (The International Organization for Standardization) และ IEC (The International Electrotechnical Commission) ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 เป็นข้อกำหนดทั่วไปที่ว่าด้วยความสามารถ ห้องปฏิบัติการในการดำเนินการทดสอบและ/หรือสอบเทียบ ซึ่งจะประกอบด้วยข้อกำหนดด้านการบริหารงานคุณภาพและ ข้อกำหนดด้านวิชาการ โดยมาตรฐานนี้สามารถที่จะนำมาใช้ได้กับทุกองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมการทดสอบและ/หรือการสอบเทียบ

วัตถุประสงค์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17025

  1. เพื่อใช้เป็นเกณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการมีการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพ มีความสามารถทางวิชาการ ผลการทดสอบหรือสอบเทียบที่ออกโดยห้องปฏิบัติการเป็นที่เชื่อถือได้ว่าถูกต้องตามหลักวิชาการ
  2. เพื่อใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบของหน่วยรับรอง
  3. เพื่อใช้ในการยืนยันและยอมรับความสามารถของห้องปฏิบัติการโดยผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการหรือองค์รที่มีอำนาจทางกฎหมาย

ห้องปฏิบัติการทดสอบและหรือสอบเทียบที่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) ถือว่าการดำเนินการด้านระบบคุณภาพในกิจกรรมการทดสอบ/ สอบเทียบเป็นไปตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 9001

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0582 ตามมาตรฐาน มอก.17025-2561 (TIS 17025-2018) หรือ ISO/IEC 17025: 2017 ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบเอกชนรายแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง ขอบข่ายการทดสอบสาขาโยธา ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์ (Dry-set cement mortar) และผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์ (Ceramic tile - adhesives)

ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์ (Dry-set cement mortar) อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน

  • ANSI A118.1-2021
  • ANSI A118.4-2021
  • ANSI A118.15-2021

ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์ (Ceramic tile - adhesives) อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน

  • ISO13007-2:2013(E)
  • BS EN12004-2:2017(E)
cer-iso-17025-2017-certification