มาตรฐานและเทคโนโลยี
jorakay technology jorakay blog

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001: 2015)

jorakay-corporation-technology ISO 9001: 2015

นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ “บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิต พัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สู่ระดับสากล เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ในด้านคุณภาพ บริการ และความไว้วางใจ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยมีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบสากลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับบริบทขององค์กร”

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพอย่างเป็นทางการ และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 สำนักงานใหญ่ ในสายงานการตลาด สายงานขาย สายงานบุคคล สายงานธุรการและจัดซื้อ และ โรงงาน จังหวัดสระบุรี ในด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์ กาวยาแนว เคมีภัณฑ์ในการก่อสร้าง และผลิตภัณฑ์กลุ่มสี

ISO 9001: 2015 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในทุกสายงาน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานและกระตุ้นให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานมีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารและมีการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เหมาะกับทุกองค์กรในทุกสายงาน ช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานและกระตุ้นให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

jorakay-corporation-technology ISO 9001: 2015

แผนภาพ Quality Management System: QMS

ที่มา: ISO 9001: 2015 Registration Coming Soon! – Always Integrity Machining, LLC (aim-machining.com)jorakay-corporation-technology ISO 9001: 2015
jorakay-corporation-technology ISO 9001: 2015