มาตรฐานและเทคโนโลยี
jorakay technology jorakay blog

เอกสารรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

jorakay-corporation-technology MIT

MIT เอกสารรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

MIT หรือ Made in Thailand คือ เอกสารรับรองสินค้า ที่ผลิตในประเทศไทย โดยเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด

ทั้งนี้ MITถูกจัดทำขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีจุดประสงค์เพื่อจุดประกายให้เกิดความภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่นในสินค้าไทย และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในประเทศ หันมาให้การสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยมากขึ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อคู่ค้าในต่างประเทศด้วย

“จระเข้” ในฐานะผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างชั้นนำของไทย เน้นการใช้ทรัพยากรในประเทศที่มีคุณภาพสูง มีกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ และยังทำให้คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคารดี ปลอดภัยจากสารพิษอีกด้วย

สินค้าจระเข้ที่รับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “MIT” (คลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

กาวซีเมนต์

กาวยาแนว