โครงสร้างผู้บริหาร บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โครงสร้างองค์กร
jorakay partner jorakay blog

โครงสร้างองค์กร

แผนผังองค์กร
ทีมผู้บริหาร
management-structure
management-structure
นายกองกูณฑ์ อรรถสารประสิทธิ์
ประธานกรรมการ
management-structure
นายศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
management-structure
นางสาวปณัดดา อรรถสารประสิทธิ์
กรรมการบริหาร
management-structure
นายอวยชัย เจียมกิม
กรรมการบริหาร
management-structure
นายโยธิน ยมลยง
กรรมการบริหาร
management-structure
ดร.จิรัฏฐ์ สิริเฉลิมพงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส
management-structure
นายวิกิจ กันฉาย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายในประเทศ
management-structure
นายพงษ์พันธุ์ ประทีปมโนวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการค้าระหว่างประเทศ
management-structure
นายชัยสิทธิ์ ชื่นชูวิทย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารองค์กร
management-structure
นายวรพจน์ ตั้งมนัสวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด
management-structure
นายญาณินทร์ ลิมปิทีป
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการและ
โลจิสติกส์
management-structure
นายธิติ ศรีรัตนา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี