โครงสร้างผู้บริหาร บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โครงสร้างองค์กร
jorakay partner jorakay blog

โครงสร้างองค์กร

แผนผังองค์กร
ทีมผู้บริหาร
management-structure
management-structure
คุณกองกูณฑ์ อรรถสารประสิทธิ์
ประธานกรรมการ
management-structure
คุณศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
management-structure
คุณปณัดดา อรรถสารประสิทธิ์
กรรมการบริหาร
management-structure
คุณอวยชัย เจียมกิม
กรรมการบริหาร
management-structure
คุณโยธิน ยมลยง
กรรมการบริหาร
management-structure
คุณจิรัฏฐ์ สิริเฉลิมพงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส
management-structure
คุณวิกิจ กันฉาย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายในประเทศ
management-structure
คุณพงษ์พันธุ์ ประทีปมโนวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการค้าระหว่างประเทศ
management-structure
คุณชัยสิทธิ์ ชื่นชูวิทย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารองค์กร
management-structure
คุณวรพจน์ ตั้งมนัสวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด
management-structure
คุณญาณินทร์ ลิมปิทีป
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการและ
โลจิสติกส์
management-structure
คุณธิติ ศรีรัตนา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี