ห้องใต้ดินแตกร้าว แก้ไขอย่างไร

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน