จุดเสี่ยง “ต่อเติมบ้าน”  ส่งผลเสียเสี่ยงบ้านทรุด

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน