คนเมืองอย่างเราต้องเสียสละ เพื่อสุขภาวะของเมือง ไปเพื่ออะไร ? โดย รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน