JORAKAY Green Earth | เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อหารือโครงการปลูกป่าชายเลนฯ

JORAKAY Green Earth

          “จระเข้” ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

          “จระเข้” โดยคุณวรพจน์ ตั้งมนัสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด เข้าพบ คุณทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และคุณณัฐวุฒิ สังข์สุข นายอำเภอปะเหลียน เพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนฯ ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโครงการฯ ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ตำบลทุ่งยาวและตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

          JORAKAY Green Earth มีเป้าหมายในการช่วยฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม เพิ่มพื้นที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) และสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ อีกทั้งสร้างโอกาสให้กับชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยเชื่อมโยงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

          “จระเข้” ขอขอบคุณชุมชนที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและสนับสนุนกิจกรรมของเราในครั้งนี้

JORAKAY Green Earth | เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อหารือโครงการปลูกป่าชายเลนฯ

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน