JORAKAY Upcycled Bag is made from Used Vinyl Banners | กระเป๋า Upcycled จากป้ายไวนิล

JORAKAY Upcycled Bag

      “จระเข้” กับการคืนชีวิตที่สองให้กับป้ายโฆษณาไวนิลอีกครั้ง โดยนำมา Upcycled ผลิตเป็นกระเป๋าใบใหม่ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกัน ด้านในเป็นผ้ารีไซเคิลที่ผลิตมาจากขวดน้ำดื่มเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้นานที่สุด และนำกลับมาใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กระเป๋า Upcycled จากป้ายไวนิล เป็นการต่อยอดจากโครงการ “จระเข้คัดสรร” ที่ส่งเสริมความเข้าใจและพฤติกรรมในการแยกขยะภายในองค์กร โดยกระเป๋า Upcycled จากป้ายไวนิลงาน JORAKAY Junior Badminton Championship 2023 จะถูกนำไปใช้สำหรับการทำกิจกรรมภายในองค์กรเพื่อส่งเสริมให้พนักงานขององค์กรรู้จักการนำสิ่งเหลือใช้ไปพัฒนาเป็นสิ่งของที่เกิดประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

      “จระเข้” ส่งเสริมให้พนักงานมีความใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน

JORAKAY Upcycled Bag is made from Used Vinyl Banners | กระเป๋า Upcycled จากป้ายไวนิล

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน