CSR ดำน้ำเก็บขยะใต้ท้องทะเล Recycling The Sea by JORAKAY

ทะเลไทยมีความสวยงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศให้แวะเวียนมาชื่นชมความงามอย่างไม่ขาดสาย รวมไปถึงการทำประมงที่เป็นอาชีพและวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ ล้วนเป็นปัญหาใหญ่สำหรับท้องทะเล สัตว์น้ำต้องตายเพราะกินเศษขยะพลาสติก ปะการังถูกทำลายจากแห อวน ของการทำประมง

“จระเข้” ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ Recycling The Sea By JORAKAY โดยมีตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ร่วมกับนักดำน้ำจิตอาสา ทำกิจกรรมเก็บขยะริมหาด และดำน้ำเก็บขยะใต้ท้องทะเล เมื่อวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2565 ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร หาดทุ่งวัวแล่น และเกาะร้านเป็ด-ร้านไก่ จังหวัดชุมพร เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และผลักดันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

จระเข้ อยากให้ทุกคนหันมาสนใจ ใส่ใจ ร่วมกันลดการใช้พลาสติก และคัดแยกขยะให้ถูกวิธี เพื่อลดปริมาณขยะตกค้างในธรรมชาติ มาช่วยกันให้โลกใบนี้กลับมาสวยงามอีกครั้ง…

CSR ดำน้ำเก็บขยะใต้ท้องทะเล Recycling The Sea by JORAKAY

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน