มาตรฐานและเทคโนโลยี
jorakay technology jorakay blog

ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน

jorakay-corporation-technology Footprint of Product (CFP)

เป็นฉลากที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการกำจัดซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน

หลักเกณฑ์การประเมิน CFR

ใช้การประเมินตาม Life Cycle Assessment (LCA) โดยมีรูปแบบการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ คือ การเปรียบเทียบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ในปีปัจจุบันกับปีฐาน และนำผลการเปรียบเทียบมาพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินขึ้นทะเบียนเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าลดลง 2% ขึ้นไป

ผลิตภัณฑ์จระเข้ ผ่านเกณฑ์การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product ) สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงถือได้ว่ามีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน