มาตรฐานและเทคโนโลยี
jorakay technology jorakay blog

ตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

jorakay-corporation-technology Green-System

Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“อุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Industry ธุรกิจอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง Green Industry ออกโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และประกอบกิจการด้วย ความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่ อุปทานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

มุ่งเน้น 3 เรื่อง ได้แก่

  1. การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
  2. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  3. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ (ตลอดห่วงโซ่อุปทาน)

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ระบบสีเขียว (Green System) มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการ 5 ข้อ ได้แก่ (1) กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (2) วางแผนด้านสิ่งแวดล้อม (3) นำไปปฏิบัติ (4)ติดตาม ประเมินผล และ (5) ทบทวน รักษาระบบ

โดยอุตสาหกรรมสีเขียว เทียบเคียงได้กับโครงการต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว, CSR-DIW/CSR-DPIM, โรงงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม/พลังงาน และใบรับรอง ISO14001/50001

ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

jorakay-corporation-technology Green-System