คำนวณการใช้งาน

กาว/หน่วย


รายละเอียดกระเบื้อง


ผลการคำนวณ

คำนวณการใช้งาน

รายละเอียดกระเบื้อง


ผลการคำนวณ

คำนวณการใช้งานผลการคำนวณ

Note : เป็นการคำนวนแบบเฉลี่ย สภาวะการใช้งานจริงอาจมีค่าที่แตกต่างไปจากการคำนวน เนื่องจากความแตกต่างของสภาพพื้นผิว การดูดซึมของพื้นผิว และจุดประสงค์ของการใช้งานของแต่ละบุคคล