มาตรฐานและเทคโนโลยี
jorakay technology jorakay blog

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

jorakay-corporation-technology Footprint of Product (CFP)

เป็นฉลากที่แสดงถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยคำนวณตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การกระจายสินค้า การนำไปใช้งาน และการกำจัดซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน

หลักเกณฑ์การประเมิน CFP

ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment : LCA) คือ การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงปริมาณ โดยพิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรพลังงาน และการปลดปล่อยของเสียรูปแบบต่าง ๆ ครอบคลุมทุกขั้นตอนตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จระเข้ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product ) ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยจระเข้ มุ่งมั่นพัฒนาการผลิต ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด