มาตรฐานและเทคโนโลยี
jorakay technology jorakay blog

เกณฑ์ประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย

jorakay-corporation-technology TREES

TREES (Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability) สู่ “ความยั่งยืนของโลก”

เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย พัฒนาโดยสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) ด้วยความร่วมมือระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมสภาสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อยกระดับอาคารสิ่งก่อสร้างของไทยให้ได้มาตรฐานระดับโลก แต่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ วัฒนธรรม และบริบทของคนไทย การประเมินอาคารเขียวไทยมุ่งเน้นไปที่การเป็นอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างไปจนถึงการใช้งานของผู้ใช้อาคาร

เกณฑ์การประเมินอาคารเขียว TREES

  1. การบริหารจัดการอาคาร (Building Management)
  2. ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape)
  3. การประหยัดน้ำ (Water Conservation)
  4. พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere)
  5. วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง (Materials and Resources)
  6. คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality)
  7. การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection)
  8. นวัตกรรม (Green Innovation)

“จระเข้” ในฐานะผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างชั้นนำของไทย เน้นการใช้ทรัพยากรในประเทศที่มีคุณภาพสูง มีกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ และยังทำให้คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคารดี ปลอดภัยจากสารพิษอีกด้วย