ห้องน้ำสร้างสุข จระเข้ x มูลนิธิกระจกเงา

jorakay taejai-detail

ห้องน้ำสร้างสุข ขนาด 2x2 เมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และเด็ก จำนวน 30 หลัง แก่ชาวบ้านในชุมชนชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงราย เพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของการใช้ห้องน้ำ ตลอดจนสร้างเสริมวัฒนธรรมของการแบ่งปัน บริษัท จระเข้ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนตั้งต้นครึ่งหนึ่งของโครงการ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการก่อสร้างโดยร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา ในการระดมทุนเพิ่มเติมอีกครึ่งหนึ่ง เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

ระยะเวลาโครงการ 1 มีนาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564

พื้นที่ดำเนินโครงการ ชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โครงการ “ห้องน้ำสร้างสุข จระเข้ x มูลนิธิกระจกเงา “ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และส่งมอบให้แก่คนในชุมชนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด จำนวน 30 ห้อง พร้อมติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องน้ำ อ่างล้างมือ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมด้านสุขอนามัยที่ดี ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน โดยโครงการยังได้รับเงินบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือจากผู้ใจบุญทั่วประเทศ ผ่านช่องทางการรับบริจาค ออนไลน์ อย่าง เทใจดอทคอม อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือร่วมใจจากอาสาสมัครในพื้นที่ชุมชนมาร่วมก่อสร้างห้องน้ำ เป็นการปลูกฝังให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปัน ถือเป็นความสำเร็จของโครงการได้เป็นอย่างดี โดยมีระยะเวลาก่อสร้างและส่งมอบ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564

จระเข้ ดีใจที่ได้มอบความสุข และได้เห็นรอยยิ้มจากชาวบ้าน ซึ่งเป็นเป็นความตั้งใจของเรา ที่จะช่วยสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันที่ยั่งยืนต่อไป

หลักการสำคัญของการสร้างห้องน้ำ คือ

  1. สร้างห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสมกับผู้ใช้ที่เป็น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เด็ก ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่
  2. การมีส่วนร่วมทั้งจากครัวเรือนที่ได้รับส้วมจากโครงการ ชุมชน และสังคมภายนอก

เจ้าของโครงการ

taejai-jorakay-logo taejai-jorakay-logo

แผนการใช้เงิน

รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1.สร้างห้องน้ำ มูลค่า 35,000 บาท 30 หลัง1,050,000 
2.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

105,000


1,155,000